ردیف کد عنوان عکاس نوع مکان عکاسی نوع سوژه تاریخ ثبت در بانک
1 pc-1399  دانشگاه گالودت    دانشگاه گالودت    22 فروردین 1395 
2 pc-1400  محسن لوح موسوی-قبرستان کاتولیکها-مراسم گرامیداشت جولیا سمیعی-اردیبهشت 1378    رنگی  تهران- قبرستان کاتولیکها-مراسم گرامیداشت جولیا سمیعی    22 فروردین 1395 
3 pc-1401  رضا قلی شهیدی- قبرستان کاتولیکها-مراسم گرامیداشت جولیا سمیعی    رنگی  تهران- قبرستان کاتولیکها-مراسم گرامیداشت جولیا سمیعی    22 فروردین 1395 
4 pc-1402  ثمینه باغچه بان- قبرستان کاتولیکها- مراسم بزرگداشت جولیا سمیعی    رنگی  تهران- قبرستان کاتولیکها-مراسم گرامیداشت جولیا سمیعی    22 فروردین 1395 
5 pc-1403  رضا محمودی-قبرستان کاتولیکها-مراسم بزرگداشت جولیا سمیعی    رنگی  تهران- قبرستان کاتولیکها-مراسم گرامیداشت جولیا سمیعی    22 فروردین 1395 
6 pc-1404  مرتضی پیروزی-قبرستان کاتولیکها-مراسم بزرگداشت جولیا سمیعی    رنگی  تهران- قبرستان کاتولیکها-مراسم گرامیداشت جولیا سمیعی    22 فروردین 1395 
7 pc-1405  فریدون خلیلی-قبرستان کاتولیکها-مراسم بزرگداشت جولیا سمیعی    رنگی  تهران- قبرستان کاتولیکها-مراسم گرامیداشت جولیا سمیعی    22 فروردین 1395 
8 pc-1406  رضا ذبیحی-قبرستان کاتولیکها-مراسم بزرگداشت جولیا سمیعی    رنگی  تهران- قبرستان کاتولیکها-مراسم گرامیداشت جولیا سمیعی    22 فروردین 1395 
9 pc-1407  رضا قلی شهیدی و محسن لوح موسوی-قبرستان کاتولیکها-مراسم بزرگداشت جولیا سمیعی    رنگی  تهران- قبرستان کاتولیکها-مراسم گرامیداشت جولیا سمیعی    22 فروردین 1395 
10 pc-1408  مراسم گرامیداشت جولیا سمیعی- قبرستان کاتولیکها- اردیبهشت 1387    رنگی  تهران- قبرستان کاتولیکها-مراسم گرامیداشت جولیا سمیعی    22 فروردین 1395 
11 pc-1410  ذبیح بهروز- ناشنوا        22 فروردین 1395 
12 pc-1411  ثمینه باغچه بان    رنگی      22 فروردین 1395 
13 pc-1412  هنرستان فنی و حرفه ای ناشنوایان نظام مافی    سیاه سفید      22 فروردین 1395 
14 pc-1413  هنرستان فنی و حرفه ای ناشنوایان نظام مافی    سیاه سفید      22 فروردین 1395 
15 pc-1414  هنرستان فنی و حرفه ای ناشنوایان نظام مافی    رنگی      22 فروردین 1395 
16 pc-1415  آوای نگاه- نشریه انجمن خانواده ناشنوایان ایران    رنگی      22 فروردین 1395 
17 pc-1416  شکست سکوت- نشریه کانون ناشنوایان خراسان    رنگی      22 فروردین 1395 
18 pc-1417  پیام ناشنوا- خبرنامه کانون ناشنوایان ایران    رنگی      22 فروردین 1395 
19 pc-1418  گزارش- نشریه کانون کرولالهای ایران     رنگی      22 فروردین 1395 
20 pc-1419  اشاره- نشریه خانه فرهنگ جوانان ناشنوای ایران    رنگی      22 فروردین 1395 

صفحه 1 از 21, نمايش 20 رکورد از 415 رکورد, شروع 1, پايان 20