کد pc-1417  
عنوان پیام ناشنوا- خبرنامه کانون ناشنوایان ایران  
نوع رنگی  
محل نگهداری بنیاد پژوهشهای ناشنوایان ایران  
تاریخ ثبت در بانک 22 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر