کد pc-1410  
عنوان ذبیح بهروز- ناشنوا  
نوع -  
محل نگهداری بنیاد پژوهشهای ناشنوایان ایران  
تاریخ ثبت در بانک 22 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر