کد pc-1419  
عنوان اشاره- نشریه خانه فرهنگ جوانان ناشنوای ایران  
نوع رنگی  
محل نگهداری بنیاد پژوهشهای ناشنوایان ایران  
تاریخ ثبت در بانک 22 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر