کد pc-1416  
عنوان شکست سکوت- نشریه کانون ناشنوایان خراسان  
نوع رنگی  
محل نگهداری بنیاد پژوهشهای ناشنوایان ایران  
تاریخ ثبت در بانک 22 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر