Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_par' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'default_par' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_photos' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_photos' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_groups' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_groups' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_aros' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_aros' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_aros_acos' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_aros_acos' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_acos' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_acos' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_documents' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_documents' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_par' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_subjects' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_subjects' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_creators' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_creators' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_languages' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_languages' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
بانک جامع اطلاعات معلولان
ردیف کد عنوان عکاس نوع مکان عکاسی نوع سوژه تاریخ ثبت در بانک
121 pc-16879  معلولیت؛ چالش ها و سیاست ها در ایران     رنگی    پوستر   21 شهریور 1396 
122 pc-16899  موسسه نیکوکاری رعد الغدیر    رنگی    پوستر   22 شهریور 1396 
123 pc-16900  بیمه و توانبخشی    رنگی    پوستر   22 شهریور 1396 
124 pc-16901  فراخوان سازمان بهزیستی کشور    رنگی    پوستر   22 شهریور 1396 
125 pc-16902  خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوا    رنگی    پوستر   22 شهریور 1396 
126 pc-16903  افراد الهام بخش در زمینه های مختلف شغلی    رنگی    پوستر   22 شهریور 1396 
127 pc-16904  من کار می کنم پس هستم    رنگی    پوستر   22 شهریور 1396 
128 pc-16905  بیانیه دومین همایش جامعه بینا، شهروند نابینا    رنگی    پوستر   22 شهریور 1396 
129 pc-16906  سومین همایش ملی جامعه بینا، شهروند نابینا    رنگی    پوستر   22 شهریور 1396 
130 pc-16907  نخستین جشنواره کشوری مهدی شناسی با هدف آشنایی با مهدویت    رنگی    پوستر   22 شهریور 1396 
131 pc-16908  جشنواره بزرگ پارالمپیک    رنگی    پوستر   22 شهریور 1396 
132 pc-16909      رنگی    پوستر   22 شهریور 1396 
133 pc-16910  موسسه نیکوکاری رعد الغدیر ویژه معلولین جسمی ـ حرکتی    رنگی    پوستر   22 شهریور 1396 
134 pc-16911  اجرای موسیقی گروه همصدا    رنگی    پوستر   22 شهریور 1396 
135 pc-16912  دوره آموزشی اشنایی با کنوانسیون بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت    رنگی    پوستر   22 شهریور 1396 
136 pc-16913  موسسه نیکوکاری رعد الغدیر    رنگی    پوستر   22 شهریور 1396 
137 pc-16914  گروه سرود مسابقات ناشنوایان سراسر کشور    رنگی      22 شهریور 1396 
138 pc-16915  شیوه نامه اجرایی نحوه ثبت نام و دریافت شهریه دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور در دانشگاه آزاد اسلامی    سیاه سفید      22 شهریور 1396 
139 pc-16916  موسسه نیکوکاری رعد الغدیر    رنگی    پوستر   22 شهریور 1396 
140 pc-16918  همایش بزرگ روز جهانی معلولین    رنگی    پوستر   22 شهریور 1396 

صفحه 7 از 20, نمايش 20 رکورد از 400 رکورد, شروع 121, پايان 140

Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]