Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_par' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'default_par' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_photos' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_photos' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_groups' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_groups' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_aros' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_aros' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_aros_acos' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_aros_acos' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_acos' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_acos' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_documents' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_documents' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_par' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_subjects' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_subjects' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_creators' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_creators' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_languages' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_handicap_basamdb_languages' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
بانک جامع اطلاعات معلولان
ردیف کد عنوان عکاس نوع مکان عکاسی نوع سوژه تاریخ ثبت در بانک
101 pc-16808  مناسب سازی برای معلولین    رنگی      20 شهریور 1396 
102 pc-16809  شاید برای شما هم اتفاق بیافتد    رنگی    پوستر   20 شهریور 1396 
103 pc-16810  سید محمد موسوی    رنگی    پوستر   20 شهریور 1396 
104 pc-16811  سید محمد موسوی    رنگی    پوستر   20 شهریور 1396 
105 pc-16817  بزرگداشت بزرگمرد تاریخ ایران استاد جبار باغچه بان    رنگی    پوستر   20 شهریور 1396 
106 pc-16818  چهارمین بزرگداشت جولیا آن الیور "سمیعی"    رنگی    پوستر   20 شهریور 1396 
107 pc-16821  پنجمین همایش علمی سندرم داون    رنگی    پوستر   20 شهریور 1396 
108 pc-16865  روز جهانی معلولین    رنگی    پوستر   21 شهریور 1396 
109 pc-16866  اولین سمپوزیوم بین المللی تازه های علم در مداخله زودهنگام خانواده محور برای کودکان کم شنوا و ناشنوا و جشن پنجاهمین سالگرد روش کیود    رنگی    پوستر   21 شهریور 1396 
110 pc-16867  معلولیت؛ از نیازها و کمبودها تا ابزارها و راهکارها    رنگی    پوستر  21 شهریور 1396 
111 pc-16868  آمار جهانی معلولیت    رنگی    پوستر   21 شهریور 1396 
112 pc-16869  طب سوزنی در کنترل درد در آسیب نخاعی    رنگی    پوستر   21 شهریور 1396 
113 pc-16870  سرمایه داری الهی با رویکردهای اجتماعی    رنگی    پوستر   21 شهریور 1396 
114 pc-16871  روش نوین اشتغال زایی در معلولین؛ اشتغال پشتیبانی شده    رنگی    پوستر   21 شهریور 1396 
115 pc-16872  توانمند سازی معلولین     رنگی    پوستر   21 شهریور 1396 
116 pc-16873  توانبخشی در ام اس    رنگی    پوستر   21 شهریور 1396 
117 pc-16874  توانبخشی نابینایان و وسایل کمک آموزشی مربوط به آنان    رنگی    پوستر   21 شهریور 1396 
118 pc-16875  همایش ملی گفتار و زبان در کودکان با نیازهای ویژه    رنگی    پوستر   21 شهریور 1396 
119 pc-16876  معلولیت در کودکان    رنگی    پوستر   21 شهریور 1396 
120 pc-16878  دومین مسابقات بین المللی قرآن کریم نابینایان    رنگی    پوستر   21 شهریور 1396 

صفحه 6 از 20, نمايش 20 رکورد از 400 رکورد, شروع 101, پايان 120

Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 327]