کد sr-29095  
عنوان اول پیش به سوی توانمندسازی دختران دارای اتیسم  
نوع الکترونیک ، کاغذی  
مقاله نشریه آوای اتیسم  
شماره پیاپی 5  
سال 1397شمسی  
ماه بهار و تابستان  
شماره صفحه (از) 62  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 29 اردیبهشت 1399  
فایل پیوست
تصویر