ردیف کد نام پیشه و عنوان وضعیت جسمی ملیت رشته و تخصص تاریخ ثبت در بانک
161 cb-10284  عبدالحمید آلوسی  عالم, متصوّف, ادیب و شاعر  نابینا      11 شهریور 1395 
162 cb-10285  ابوالبقاء عبداللّه بن حسین بن عبداللّه بن حسین عُکبری  فقیه, محدّث حنبلی, ادیب نحوی و ریاضیدان  نابینا      11 شهریور 1395 
163 cb-10286  ابوالبلاد یحیی بن سُلَیمان  از اصحاب و راویان امامان باقر و صادق (ع)  نابینا    شعر و ادبیات  11 شهریور 1395 
164 cb-10287  ابوالجارود زیاد بن منذر خارفی کوفی  از راویان حدیث  نابینا  کوفی    11 شهریور 1395 
165 cb-10289  ابوالحزم مکی (نحوی بن ریّان)  از دانشمندان اوایل قرن هفتم هجری  نابینا      11 شهریور 1395 
166 cb-10290  ابوالقاسم میرزای صفوی  شاعر  نابینا  ایرانی  شعر و ادبیات  11 شهریور 1395 
167 cb-10291  ابن احمر (عمروبن احمربن فرّاس)  از شعرای جاهلیت  نابینا      11 شهریور 1395 
168 cb-10292  ابن مُقبل  شاعرِ دوران جاهلیت  نابینا      11 شهریور 1395 
169 cb-10293  ابوالعباس  مفسر  نابینا      11 شهریور 1395 
170 cb-10294  ابومحمد مکفوف  از ادیبان و شاعران  نابینا      11 شهریور 1395 
171 cb-10295  ابراهیم بن ابی محمود  از راویان ثقه و از اصحاب امام موسی بن جعفر و امام علی بن موسی  نابینا  خراسانی  حدیث  11 شهریور 1395 
172 cb-10296  ابومقاتل    نابینا      11 شهریور 1395 
173 cb-10297  احمدرضا  نویسنده  نابینا      12 شهریور 1395 
174 cb-10298  ابراهیم ابن مسلم ابن هلال ضریر کوفی  از یاران امام حسن عکری (ع)  نابینا      12 شهریور 1395 
175 cb-10299  ابومحمد ضریر     نابینا      12 شهریور 1395 
176 cb-10300  ابن ابی عصرون  از فقیهان شافعی  نابینا      12 شهریور 1395 
177 cb-10301  ابن جابر   دانشمندی ادیب شاعر مالکی مذهب  نابینا      12 شهریور 1395 
178 cb-10302  ابوعبداللّه زبیر بن احمدبن سلیمان زبیری بصری  فقیه و محدث شافعی  نابینا  عراقی (بصره)    12 شهریور 1395 
179 cb-10303  ابن سعدان  قاری نحوی  نابینا      12 شهریور 1395 
180 cb-10304  ابن سَوّار (سوار)  محدث و ادیب حنفی  نابینا  بغدادی     12 شهریور 1395 

صفحه 9 از 20, نمايش 20 رکورد از 385 رکورد, شروع 161, پايان 180