کد ts-32951  
عنوان اول اثر فشارهای روانی اجتماعی مادران بر چهار شاخص وزن،دورسر،قد و نمره آپکار کمتر از هشت نوزادان آنان  
نویسنده علی صمدی  
استاد راهنما علی اکبر سیف  
نوع کاغذی  
دانشگاه علامه طباطبائی  
مقطع کارشناسی ارشد  
رشته کودکان استثنایی  
سال دفاع 1373شمسی  
زبان فارسی  
چکیده بررسی پژوهش های انجام شده در زمینه ارتباطات مادر و جنین،نشان دهنده رابطه بین شرایط روانی مادر کیفیت های زایمان است .پژوهش حاضر برای بررسی رابطه بین شرایط فشارزاو شاخص های قد،وزن،دور سر و نمره أپگار کمتر از 8 در نوزادان انجام شده است و فرضیه های مورد أزمایش قرار گرفتند.این فرضیه ها اثر فشارهای روانی اجتماعی بر چهار شاخص ذکر شده را در بر می گرفتند.میزان فشارهای روانی اجتماعی مادر به وسیله تست PSEIتعیین شد.این پژوهش در بخش زایمان انجام گرفت و نمونه ای 143 نفری از بین مادران مراجعه کننده در شیفت صبح انتخاب شد.هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط و چگونگی رابطه بین فشارهای روانی اجتماعی و کیفیت های ذکر شده بود.از مجموع 4 فرضیه بررسی شده2فرضیه مورد تایید و دو فرضیه رد شدند.2 فرضیه تایید شده نشان دهنده ارتباط معنی دار بین فشارهای روانی اجتماعی مادر و نمره أپگار کمتر از 8 وزن کمتر از میانگین نوزاد بود.2فرضیه رد شده نشان دهنده عدم وجود ارتباط معنی دار بین فشارهای روانی اجتماعی مادر و قد و دور سر کمتر از میانگین نوزاد وی بود.تائیددو فرضیه ذکر شده است نخست احتمالاً نتیجه این بود که گروه تحت فشار شدید روانی اجتماعی شرایط حادی مثل مرگنزدیکان و یا اختلالافات مزمن خانوادگی را بیشتر از گروه دیگر تجربه کرده بودند و غالب مادران تحت فشارهای شدید روانی اجتماعی به طبقه پایین اقتصادی اجتماعی تعلق داشتند.رد شدن 2 فرضیه دیگر این پژوهش احتمالاً نشان دهنده نیاز به بررسی طولانی تر باحجم بیشتری از نمونه در شرایط کنترل شده تری باشد. این پایان نامه در 57 صفحه همراه با جدول،نمودار،کتابنامه،خلاصه به فارسی ارائه گردیده شده است.  
تاریخ ثبت در بانک 9 تیر 1399