کد ts-32950  
عنوان اول بررسی و مقایسه تاثیرات عوامل محیطی بعد از تولد در بروز عقب ماندگی ذهنی خفیف میان دانش آموزان پایه اول و آمادگی آموزشگاههای عادی و استثنایی استان مازندران  
نویسنده عبدالله بنی هاشمی  
استاد راهنما حسن احدی  
نوع کاغذی  
دانشگاه علامه طباطبائی  
مقطع کارشناسی ارشد  
رشته کودکان استثنایی  
سال دفاع 1373شمسی  
زبان فارسی  
چکیده تحقیق حاضر در صدد بررسی و مقایسه تاثیرات عوامل محیطی بعد از تولد(تغذیه -بهداشت-سطح درأمدماهانه خانواده-تعداد اعضائ خانواده -فضای عاطفی حاکم بر محیط زندگی کودک-سطح سواد والدین)در بروز عقب ماندگی ذهنی خفیف میان دانش أموزان أموزشگاهای عادی و استثنائی استان مازندران بوده است.در این تحقیق 180 أزمودنی که به صورت دو گروه 90 نفری(کودکان عادی و عقب مانده ذهنی خفیف پایه های أمادگی و اول)از 3 شهر أمل-بابل قائم شهر که از 3 منطقه (غربی-مرکزی-شرقی)استان مازندران به گونه توصیفی خوشه ای انتخاب شده اند.با استفاده از أزمونهای هوشی (لایتر-کودیناف-پرتئوس)در گروههای خاص خودشان جایگزین شده اند،أنگاه با بکار گیری ابزار تحقیق زمینه ای پرسشنامه و مصاحبه اطلاعات جمع أوری گردیده و سپس در دومرحله مورد ارزیابی قرار گرفته است. این پایان نامه در 126 صفحه همراه با کتابنامه ارائه گردیده شده است.  
تاریخ ثبت در بانک 9 تیر 1399