کد ts-26597  
عنوان اول اثربخشی برنامه غنی‌سازی روابط زناشویی بر افزایش صمیمیت و امیدواری زوجین دارای فرزند معلول  
نویسنده یاسمن ی زدان‌پناه  
استاد راهنما سمیه شاهمرادی  
اسناد مشاور زهرا نقش  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه تهران  
مقطع کارشناسی ارشد  
رشته مشاوره خانواده  
سال دفاع 1397شمسی  
زبان فارسی  
چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی برنامه غنی‌سازی روابط زناشویی بر افزایش صمیمیت و امیدواری زوجین دارای فرزند معلول انجام گرفت. روش پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی پژوهش زوجینی بودند که به دلیل داشتن فرزند معلول به مرکز توان‌بخشی شایان واقع در شهر تهران مراجعه کرده و از میان آنان 30 زوج که در پرسشنامه صمیمیت زناشویی و امیدواری نمره پایین‌تری کسب کرده بودند به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 زوج) و کنترل (15 زوج) گماشته شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه صمیمیت زناشویی (اولیاء، 1385) و پرسشنامه امیدواری اسنایدر (ADHS) بود که هر گروه در دو نوبت پیش آزمون و پس آزمون، آن را تکمیل کردند. جلسات آموزشی برنامه غنی‌سازی ارتباط برای زوجین گروه آزمایش در 7 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد اما برای شرکت‌کنندگان گروه کنترل آموزشی ارائه نگردید. سپس داده‌های جمع‌آوری شده از طریق تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت. در تحلیل نتایج، بین امیدواری و صمیمیت زناشویی (به جزء خرده مقیاس‌های صمیمیت جسمانی و روان‌شناختی) در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنادار وجود داشت و به عبارت دیگر، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که آموزش برنامه غنی‌سازی روابط زناشویی می‌تواند روش موثری در زمینه افزایش امیدواری و صمیمیت در زوجین دارای فرزند معلول باشد.  
تاریخ ثبت در بانک 8 فروردین 1399