کد rl-31672  
عنوان آئین نامه تاسیس و اداره مراکز توانبخشی و خیریه ای هیئت امنایی معلولین  
تاریخ تصویب 1374/12/00شمسی  
متن در اجرای تبصره 11 لایحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 59/3/24 و به منظور جلب مشارکتهای هر چه بیشتر مردم و فراگیر نمودن خدمات توانبخشی ’ آئین نامه تاسیس و اداره مراکز توانبخشی خیریه ای , هیئت امنایی معلولین بشرح زیر به مورد اجرا گذاشته می شود : ماده 1- مراکز توانبخشی خیریه ای هیئت امنایی معلولین به مراکزی اطلاق می شود که به منظور نگهداری و ارائه خدمات توانبخشی به معلولین به صورت روزانه یا شبانه روزی تاسیس می گردد این مراکز عام المنفعه و غیر انتفاعی بوده و مطابق با اهداف , ضوابط و دستورالعملهای اجرایی این آئین نامه و تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور اداره می شوند . ماده 2- از این پس در آئین نامه سازمان بهزیستی کشور و مراکز توانبخشی خیریه ای هیئت امنایی معلولین به ترتیب سازمان و مراکز خوانده می شوند . ماده 3- مجوز تاسیس و اداره مراکز پروانه ای است که از طرف سازمان به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت کلیه مقررات سازمان و مفاد این ائین نامه اعطاء می گردد. تبصره - متقاضیان تاسیس مراکز که از اقلیتهای مذهبی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشند , طبق ضوابط و مقررات می توانند مراکز خاصی برای اقلیتهای دینی مربوط به خود تاسیس نمایند . ماده 4 - کلیه مراکزی که قبل از اجرای این آئین نامه ایجاد و تاسیس شده اند مشمول مقررات این آئین نامه بوده و مراکز موظفند ظرف مدت 3 ماه علاوه بر تطبیق وضعیت خود با مفاد این آئین نامه گزارش جامعی از نحوه عملکرد خود از بدو تاسیس به سازمان جهت بررسی و ایجاد سابقه ادامه دهند . ماده 5- سازمان با رعایت مواد و تبصره های این آئین نامه دستورالعمل اجرایی جداگانه ای در رابطه با برنامه کار , ویژگی ها , شرح وظایف کارکنان , مشخصات محل , خصوصیت ساختمانی , تاسیساتی , لوازم و تجهیزات مورد نیاز و دیگر استانداردهای مرکز را تهیه و ابلاغ خواهد نمود . ماده 6- مرجع رسیدگی به صلاحیت فنی افراد حقیقی و حقوقی متقاضی تاسیس مراکز بر اساس بررسیهای انجام شده از سوی بهزیستی استانهای سراسر کشور و مطابق دستورالعمل های پیش بینی شده درماده 5 این آئین نامه خواهد بود . ماده 7- مراحل صدور پروانه تاسیس مرکز عبارتند از : الف - اخذ موافقت اصولی از سازمان ب - ثبت مرکز در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری توسط موسسین مراکز ج- تضمین منابع مالی لازم جهت تامین هزینه های مرکز حداقل به مدت یکسال د- تهیه فضای مورد نیاز و تجهیزات و امکانات توانبخشی مرکز مطابق ضوابط و دستوالعمل های ماده 5 این آئین نامه ه - معرفی مدیر به سازمان جهت تائید و- صدور پروانه بهره برداری ماده 8- سازمان حراکثر ظرف مدت 15 روز از زمان وصل درخواست متقاضیان که توسط ادارات کل استانها تایید و ارسال گردیده است , نسبت به صدور موافقت اصولی اولیه یا اعلام پاسخ خواهد نمود . ماده 9- متقاضیان تاسیس پس از کسب موافقت اصولی حداکثر ظرف مدت یکسال نسبت به معرفی محل مرکز اقدام خواهند نمود . ماده 10- فردی که از طرف صاحب پروانه بعنوان مدیر مسئول جهت اداره مرکز به سازمان معرفی می شود باید دارای شرایط زیرباشد : الف - متدین به دین مبین اسلام و یا یکی از اقلیتهای مذهبی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . ب- تابعیت جمهوری اسلامی ایران . ج - عدم وابستگی تشکیلاتی و هواداری از احزاب و گروههای محارب و غیر قانونی د- ارائه گواهی عدم سابقه محکومیت موثر کیفری بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد . ه - دارا بودن توان جسمی و روانی با تایید سازمان و - داشتن حداقل 25 سال تمام ز - تاهل ح - دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های پزشکی , پیراپزشکی , علوم توانبخشی , مددکاری اجتماعی , علوم تربیتی , علوم اجتماعی , علوم رفتاری ماده 11- در صورتی که دارنده پروانه نتواند فردی را بعنوان مدیر مرکز معرفی نماید و یا دارنده پروانه و مدیر معرفی شده تلاش و جدیت لازم را در ارائه خدمات مفید و لازم توانبخشی به معلولین بعمل نیاورد سازمان می تواند تا تعیین تکلیف مرکز یکنفر را به عنوان مدیر مرکز انتخاب نماید . بدیهی است کلیه حقوق و مزایای مدیر منتخب بهزیستی تا تعیین تکلیف قطعی بر عهده مرکز خواهد بود . تبصره - دارنده پروانه پاسخگوی کلیه مسائل و امور داخلی مرکز بوده و واگذاری مسئولیت به مدیر مسئول نافی مسئولیت وی نمی باشد . ماده 12- نظارت بر نوع و چگونگی خدمات مرکز در استان به عهده مدیر کل بهزیستی استان می باشد. ماده 13- به منظور تمرکز و کنترل درآمد و هزینه های مرکز دارنده موظف است حسابی را به نام مرکز , نزد یکی از بانکها افتتاح نماید . تا کلیه دریافتها و پرداختها و هزینه های انجام شده از محل این حساب صورت پذیر و همچنین دارنده پروانه موظف است دفاتر قانونی لازم را تهیه و کلیه عملکرد مرکز را ثبت و در پایان هر سال مفاصا حساب مالیاتی و بیلان حساب مزبور را به ضمیمه صورتحساب بانک به سازمان بهزیستی تحویل نماید . ماده 14- سازمان می تواند افراد نیازمند و معلول را جهت اشتغال به مرکز معرفی نماید . بدیهی است کلیه حقوق و مزایای متعلقه از طریق مرکز به افراد معرفی شده طبق ضوابط و مقررات پرداخت خواهد شد . تبصره - رعایت قوانین کار و تامین اجتماعی در مورد کارکنان و مقررات وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی در مرکز الزامی است . ماده 15- کارشناسان معرفی شده از سوی سازمان می توانند در هر زمان مرکز را مورد بازدید قرار دهند و مدیر مرکز و دارنده پروانه موظفند که ضمن دراختیار قراردادن کلیه مدارک مورد نیاز همکاری لازم با آنان بعمل آورند . ماده 16- برنامه های اجرایی توانبخشی , حمایت و نگهداری در مرکز باید منطبق با دستورالعملهای اجرایی سازمان باشد . ماده 17- شهریه مراکز هر سال بر اساس بررسی کارشناسی لازم توسط سازمان تعرفه بندی شده , تنظیم و ابلاغ می گردد و مراکز حق مطالبه و یا دریافت هیچگونه وجهی مازاد بر شهریه تعیین شده را از خانواده مددجویان پذیرفته شده ندارند . دریافت هرگونه وجهی که در تعرفه سازمان بهزیستی کشور پیش بینی نشده تخلف محسوب شده و مطابق مفاد این آئین نامه با متخلف رفتار می شود ماده 18- شهریه پرداختی کلیه مددجویانی که از طریق سازمان بهزیستی کشور طبق قرارداد فی مابین به مرکز معرفی می گردند براساس تعرفه تعیین شده در آئین نامه کمکهای مالی به معلولین و سالمندان خواهد بود وخانواده ها نیز بایستی بعنوان مشارکت حداقل 20% از شهریه را مستقیما به مرکز پرداخت نمایند . تبصره - تمامی شهریه مددجویان بی سرپرست معرفی شده از سوی سازمان بعهده سازمان خواهد بود که به مرکز پرداخت می گردد. ماده 19- معلولینی که معلولیت شدیدی داشته , به نحوی که کنترل اسفنگتری نداشته و یا دارای اختلال رفتار باشند و یا بیش از یک معلولیت داشته باشند درصدی از شهریه را بعنوان هزینه اضافی به مرکز پرداخت خواهد نمود . بدیهی است تشخیص شرایط فوق طبق بررسی کارشناس و پزشک و درج در پرونده خواهد بود . ماده 20- تعطیل موقت یا دائم مرکز بدون هماهنگی با سازمان ممنوع است . تبصره - در صورتی که دارنده پروانه قصد تعطیل یا انحلال مرکز را داشته باشند می بایست مراتب را با ذکر دلایل و مستندات حداقل 3 ماه قبل کتباً به سازمان گزارش و پس از تائید معاونت توانبخشی سازمان اقدام خواهد شد . ماده 21- سازمان در صورت داشتن اعتبار و مجوز لازم و با توجه به نوع فعالیت و خدمات ارائه شده و ظرفیت اسمی مراکز همه ساله می تواند به مراکز مزبور کمک مالی و بلاعوض نماید . ماده 22- مرکز روزانه در صورت کسب مجوز از سازمان بهزیستی و سازمانهای ذیربط می تواند در ساعات غیر فعال و به منظور کسب درآمد در جهت تهیه وسایلی توانبخشی و ارائه خدمات مفید توانبخشی , به فعالیت فرهنگی , ورزشی و اجتماعی از قبیل کلاسهای شبانه , کلاسهای ورزشی مختلف , کلاسهای تقویتی درسی و غیره بپردازد . ماده 23- چنانچه مرکز مفاد این آئین نامه و دستورالعمل موضوع ماده 5 را رعایت ننماید , موارد رعایت نشده بر حسب مورد با تعیین مدت زمانی مشخص برای رفع اشکال توسط معاونت امور توانبخشی استان و تائید مدیر کل بهزیستی استان به صاحب امتیاز اعلام می گردد. عدم رعایت موارد اعلام شده پس از انقضای مهلت تعیین شده تخلف محسوب می شود و به ترتیب زیر با متخلف رفتار می شود : الف - اخطار کتبی با درج در پرونده ب - احضار صاحب امتیاز مرکز جهت پاسخگویی به هیئت و اتخاذ تصمیم جهت نحوه اداره مرکز ج - لغو موقت جواز د - لغو دائم جواز مرکز و اعلام مراتب به مراکز ذیصلاح جهت تعطیل نمودن مرکز ماده 24- رسیدگی به موارد مذکور در ماده 23 و اعمال بندهای (الف) و (ب) توسط معاونت امور توانبخشی و تایید مدیر کل بهزیستی استان مربوط صورت می گیرد . در صورت عدم رعایت موارد اعلامی به مرکز پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مطابق بندهای (ج) و (د) به هیئتی مرکب از 6 نفر به قرار زیر ارسال می گردد : 1- معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور 2- مدیر کل توانبخشی و امور اجتماعی معلولین یا معاون دفتر توانبخشی و امور اجتماعی معلولین 3- معاون امور توانبخشی استان مربوطه 4-کارشناس مسئول مربوطه 5- کارشناس حقوقی با معرفی مدیر کل دفتر حقوقی 6- کارشناس حقوقی استان مربوطه ماده 25- مرکز می تواند در صورت تائید سازمان بهزیستی استان با معرفی به بانک عامل از تسهیلات وام بانکها بهر ه مند گردد. ماده 26- انحلال مرکز و تعیین تکلیف در خصوص اموال آن مطابق اساسنامه مصوب و ثبت شده مرکز می باشد . ماده 27- این آئین نامه در 27 ماده و 5 تبصره در تاریخ 74/12/19 به تصویب ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور رسید .  
تاریخ ثبت در بانک 26 خرداد 1399