کد rl-31671  
عنوان آئین نامه تاسیس و اداره مراکز خصوصی توانبخشی معلولین ذهنی  
تاریخ تصویب 1374/06/00شمسی  
متن ماده 1- مراکز خصوصی توانبخشی معلولین ذهنی به موسساتی اطلاق می شود که ( به استناد تبصره 11 ماده واحده قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور ) برای ارائه خدمات نگهداری , آموزش وتوانبخشی به صورت روزانه یا شبانه روزی به معلولین ذهنی توسط اشخاص حقیقی ویا حقوقی و اداره می گردد . ماده 2- جواز تاسیس واداره مرکز ، مجوزی است که از طرف سازمان بهزیستی کشور ( معاونت امور توانبخشی سازمان ) به اشخاص حقیقی یا حقوقی و با رعایت کلیه مقررات سازمان بهزیستی اعطا می گردد . ماده 3- تاسیس ، بهره برداری و ادامه فعالیت مراکز خصوصی توانبخشی معلولین ذهنی قبل از کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور مطلقا" ممنوع می باشد و کلیه مراکز موظف به کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور و رعایت ضوابط ، مقررات این آئین نامه و نیز ضوابط مندرج در مواد الحاقی به آن می باشند . کلیه مراکز خصوصی توانبخشی معلولین ذهنی که قبل از ابلاغ این آئین نامه ایجاد شده اند مشمول مقررات این آئین نامه بوده و موظفند که ظرف مدت سه ماه وضعیت خودرا با مفاد این آئین نامه تطبیق دهند . ماده 4- سازمان بهزیستی کشور با رعایت مواد و تبصره های این آئین نامه دستور العمل اجرائی جداگانه ای در رابطه با برنامه کار ، ویژگیها و شرح وظایف کارکنان ، مشخصات محل مرکز ، خصوصیات ساختمانی و تاسیساتی و لوازم مورد نیاز ودیگر استانداردهای مرکز با رعایت مفاد این آئین نامه تهیه و با امضاء معاونت امور توانبخشی ابلاغ نماید. ماده 5- متقاضیان تاسیس مراکز خصوصی توانبخشی معلولین ذهنی باید دارای شرایط زیر باشند : الف _ متدین به دین مبین اسلام و یا یکی از اقلیهای پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ب- تابعیت ایران ج- التزام به جمهوری اسلامی ایران د- عدم وابستگی تشکیلاتی و هواداری احزاب و گروههای محارب و غیر قانونی و عدم وابستگی به رژیم گذشته ه -ارائه گواهی عدم سابقه محکومیت موثر کیفری بر اساس قوانین اسلامی که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد. و- دارا بودن سلامت کامل جسم وروان به تائید پزشک متعهد سازمان بهزیستی کشور ز- دارا بودن حداقل 25 سال سن ح- دارا بودن برگ پایان خدمت و با معافیت دائم تبصره : جانبازان جنگ و معلولین جسمی که از سلامت کامل روانی برخوردارند و معلولیت آنها مانع از اداره مرکز نباشد , به تشخیص سازمان بهزیستی کشور از شمول بند (و) مستثنی می باشند . ماده 6- هر صاحب امتیازی می تواند فردی را که به تشخیص سازمان بهزیستی کشور واجد شرلیط زیر باشد به عنوان مدیر مسئول مرکز معرفی نماید : الف - دارا بودن شرایط مندرج در ماده 5 ب- داشتن صلاحیت علمی و داشتن مدرک لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های پیراپزشکی ، توانبخشی ، روانشناسی ، تعلیم و تربیت کودکان استثنایی و مددکاری اجتماعی تبصره : مدیر مسئول حق داشتن هیچگونه پست و شغل دولتی دیگر را ندارد . ماده 7- صاحب امتیاز مرکز در صورت دارا بودن شرایط مندرج در ماده 6 می تواند به عنوان مدیر مسئول مرکز نیز فعالیت نماید . تبصره : صاحب امتیاز پاسخگوی کلیه مسائل وامور داخل مرکز بوده و واگذاری مسئولیت به مدیر مسئول نافی مسئولیت وی نمی باشد . ماده 8- سازمان بهزیستی کشور می تواند همواره حداکثر به ازای هر ده نفر از ظرفیت هر مرکز یک نفر از مددجویان خود را که مناسب تشخیص می دهد به مرکز معرفی نموده و مرکز ذیربط موظف است نسبت به پذیرش و سرویس دهی رایگان به فرد نامبرده اقدام نماید . ماده 9- تعطیل موقت یا دائم مرکز بدون هماهنگی قبلی با سازمان بهزیستی ممنوع است. تبصره : در صورتی که صاحب جواز قصد تعطیل و یا انحلال مرکز را داشته باشد می بایست مراتب رابا ذکر دلایل و مستندات , حداقل سه ماه قبل کتبا به بهزیستی گزارش نماید . ماده 10 - تهیه و تدوین برنامه های اموزشی و تربیتی و نگهداری مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور ( حوزه معاونت امور توانبخشی ) می باشد . ماده 11 - نظارت بر نوع وچگونگی خدمات مراکز خصوصی توانبخشی معلولین ذهنی به عهده مدیر کل بهزیستی استان می باشد . ماده 12- به منظور تمرکز و کنترل درآمدهاوهزینه های مراکز خصوصی توانبخشی معلولین ذهنی ،صاحب امتیاز موظف است حسابی به نام مرکز ، نزد یکی از بانکها افتتاح نماید تا کلیه دریافتها و پرداختها و هزینه های انجام شده از محل این حساب صورت پذیرد و همچنین صاحب امتیاز موظف است دفاتر قانونی لازم را تهیه و کلیه عملکرد مرکز را ثبت و در پایان هر سال مفاصا حساب مالیاتی و بیلان حساب مزبور را به ضمیمه صورتحساب بانک به سازمان بهزیستی تحویل نماید . ماده 13- رعایت قانون کار در مورد کارکنان و مقررات اداره بهداشت محیط در مراکز خصوصی توانبخشی معلولین ذهنی الزامی است . ماده 14- مجوز تاسیس مراکز خصوصی توانبخشی معلولین ذهنی قابل انتقال به اشخاص دیگر نیست و در صورت بروز عوارضی چون فوت ، فرار ، مفقودالاثر شدند ، محجوریت یا سلب صلاحیت های موضوع ماده 6 امتیاز جواز خود بخود لغو می گردد . تبصره1 : سازمان بهزیستی تا تعیین تکلیف قانونی و تعیین دارائیها و دیون و موقتا نسبت به ادراه مرکز اقدام خواهد نمود . بدیهی است کلیه مخارج مرکز و حقوق و مزایای مدیر منتخب بهزیستی تا تیین تکلیف قطعی از درآمد همان مرکز تامین می گردد . ضمنا افراد ذینفع می توانند پس از تعیین تکلیف قانونی , حداکثر در طول مدت سه ماه , برای ادامه فعالیت مرکز از سازمان بهزیستی کشور درخواست جواز جدید نمایند , تا طبق مقررات بررسی و نسبت به تقاضای آنان اقدام به عمل آید . تبصره 2: سازمان بهزیستی به هنگام تعطیل و انحلال درمقابل هر گونه دینی که صاحب جواز به دیگران ( حقیقی یا حقوقی ) دارد و همچنین درمقابل پرسنل اینگونه مراکز مسئولیتی نداشته و آنها می توانند جهت احقاق حقوق خود به مراجع ذیصلاح مراجعه کنند . ماده 15- در صورت وارد شدن هرگونه ضررو زیان ناشی از تقصیر به مددجویان تحت پوشش، صاحب امتیاز مسئول بوده و در صورت بروز تخلف ، به مقامات ذیصلاح معرفی و تا تعیین تکلیف قانونی ، مرکز موقتا" توسط سازمان بهزیستی کشور خواهد شد . ماده 16- تعیین میزان شهریه مراکز در سراسر کشور به پیشنهاد مدیر کل یامعاونت توانبخشی استان قرار داده شده وتائید آ، با معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور خواهد بود . تبصره 1: شهریه مرکز بر اساس بررسی کلیه خدمات فنی لازم تعرفع بندی شده و تنظیم می گردد. مراکز حق مطالبه و یا دریافت هیچگونه وجهی مازاد بر شهریه تعیین شده را از خانواده مددجویان پذیرفته شده ندارد . دریافت هرگونه وجهی که در تعرفه سازمان بهزیستی کشور پیش بینی نشده تخلف محسوب شده و مطابق مفاد این آئین نامه با متخلف رفتار می شود . تبصره 2: مرکز حق ارائه هیچگونه وجهی خدماتی غیر از آنچه که در جواز درج گردیده را ندارد . تبصره 3: مرکز حق دریافت هیچگونه وجهی بعنوان مشارکت مالی از طریق تهیه قبوض اعانه و امثال آن را ندارد . تبصره 4: تعیین ظرفیت مرکز بر حسب نوع مددجویان ( از لحاظ سن , جنس , میزان معلولیت ذهنی ) با توجه به وضعیت و بافت مرکز از یک سوو ضرورت اجتماعی از سوی دیگر به پیشنهاد معاونت امور توانبخشی استان و تائید معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور می باشد . تبصره 5: نوع خدمات و تخصصهای لازم برای هر مرکز , باید طبق ضوابط و استانداردهای سازمان بهزیستی کشور باشد . ماده 17-چنانچه مراکز خصوصی توانبخشی معلولین ذهنی مفاد این آئین نامه و دستورالعمل موضوع ماده 14 را رعایت ننمایند ، معاونت امور توانبخشی استان موارد رعایت نشده را بر حسب مورد با تعیین مدت زمانی مشخص برای رفع اشکال به صورت کتبی به صاحب امتیاز اعلام می نماید . عدم رعایت موارد اعلام شده پس از انقضای مهلت تعیین شده ، تخلف محسوب می شود و با تصویب کمیته موضوع ماده 18 بر حسب نوع تخلف به ترتیب زیر با متخلف رفتار خواهد شد : الف - اخطار کتبی با درج در پرونده ب- احضار صاحب امتیاز مرکز جهت پاسخگویی به کمیته و اتخاذ تصمیم جهت نحوه اداره مرکز ج- تعطیل موقت د - لغو دائم جواز مرکز و اعلام تعطیل آن به مراکز ذیصلاح ماده 18- پرونده هایواصله از مراجع موضوع ماده 17 جهت رسیدگی به کمیته ای که مرکب از پنج نفر به قرار زیر است ، مطرح می گردد . 1- مدیر کل توانبخشی و امور اجتماعی معلولین یا معاون دفتر توانبخشی و امور اجتماعی معلولین . 2- معاون امور توانبخشی استان مربوطه . 3- کارشناس مسئول امور معلولین ذهنی . 4- کارشناس ذیربط در مسائل مربوط . 5- کارشناس حقوقی با معرفی مدیر کل دفتر حقوقی در تهران و کارشناس حقوقی در هراستان .ماده 19 - این آئین نامه با 19 ماده و 11 تبصره و دو ماده الحاقی در تاریخ 74/6/5 به تصویب ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور رسید.
 
تاریخ ثبت در بانک 26 خرداد 1399