کد rp-1134  
عنوان معلولین نامدار ایران و جهان  
مجری و نویسنده منصور محمدی زاده  
مجری و نویسنده حسین شمس ملایری  
مجری و نویسنده محمدرضا بیگدلی  
پشتیبان سازمان آموزش و پرورش استثنایی- پژوهشکده کودکان استثنایی  
نوع دولتی  
موضوعات معلول ، نابینا ، ناشنوا  
تاریخ 1379/00/00شمسی  
تاریخ ثبت در بانک 18 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر
 
تصویر