کد pc-48340  
عنوان سلسله نشست های گرای اجتماعی ایران: طرح بحث مسائل اجتماعی ایران  
نوع رنگی  
نوع سوژه پوستر  
توضیحات سلسله نشست های گرای اجتماعی ایران
طرح بحث مسائل اجتماعی ایران با حضور صاحب نظران

نشست هشتم: توانمندسازی معلولین
با حضور : علیرضا آتشک (مدیر عامل موسسه نیکوکاری رعد الغدیر)
فرخنده محمودی خوش چهره
عضو هیئت موسس انجمن خیریه حمایت از توانخواهان جسمی ذهنی فردا

پنج شنبه 25 شهریور 1400  
تاریخ ثبت در بانک 23 دی 1400  
فایل پیوست
تصویر