کد pc-48339  
عنوان مشارکت افراد دارای معلولیت در فعالیتهای هنری منجر به ایجاد رضایت درونی و بالا بردن ارزش اجتماعی فرد دارای معلولیت و مشارکت فعال او در جامعه میشود  
نوع رنگی  
نوع سوژه پوستر  
توضیحات هفته تکریم افراد دارای معلولیت گرامی باد
مشارکت افراد دارای معلولیت در فعالیتهای هنری منجر به ایجاد رضایت درونی و بالا بردن ارزش اجتماعی فرد دارای معلولیت و مشارکت فعال او در جامعه میشود  
تاریخ ثبت در بانک 23 دی 1400  
فایل پیوست
تصویر