کد pc-32745  
عنوان توصیه هایی برای جانبازان و افراد دارای معلولیت جسمی - حرکتی برای پیشگیری از کرونا  
نوع رنگی  
نوع سوژه پوستر  
تاریخ ثبت در بانک 2 تیر 1399  
فایل پیوست
تصویر