کد pc-1428  
عنوان برنارد برگ- استاد و حامی تئاتر ناشنوایان آمریکا  
نوع -  
محل نگهداری بنیاد پژوهشهای ناشنوایان ایران  
تاریخ ثبت در بانک 22 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر