کد pr-28871  
نام بهرام  
نام خانوادگی شهبازی  
وضعیت جسمی نابینا  
نوع فعالیت خدماتی ، اجتماعی  
زبان فارسی  
اهم فعالیت ها شاغل در مزرعه کوروش (کریستفل) اصفهان  
کشور ایران  
استان اصفهان  
شهر اصفهان  
تاریخ ثبت در بانک 27 اردیبهشت 1399