کد sr-49160  
عنوان اول یک کارزار هشت ساله  
نویسنده ابوذر سمیعی  
نوع کاغذی  
مقاله نشریه ماهنامه مدیریت ارتباطات  
شماره پیاپی 145  
سال 1401شمسی  
ماه خرداد  
شماره صفحه (از) 63  
شماره صفحه (تا) 65  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 3 تیر 1401