کد sr-49157  
عنوان اول چیستی دسترسی پذیری و چرایی تولید محصول فراگیر  
نویسنده حسین شرفی  
نوع کاغذی  
مقاله نشریه ماهنامه مدیریت ارتباطات  
شماره پیاپی 145  
سال 1401شمسی  
ماه خرداد  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 3 تیر 1401