کد sr-44380  
عنوان اول تأثیر یک برنامه حرکات ریتمیک بر توانایی های ادراکی - حرکتی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر  
نویسنده غلام علی قاسمی کهریزسنگی  
نویسنده حمید صالحی  
نویسنده لیلا حیدری  
نوع کاغذی ، الکترونیک  
مقاله نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی  
شماره پیاپی 9  
سال 1391شمسی  
ماه بهار و تابستان  
شماره صفحه (از) 75  
شماره صفحه (تا) 92  
زبان عربی ، فارسی  
موضوعات حرکات ریتمیک، کودکان کم توان ذهنی، مهارت های ادراکی - حرکتی، هوشبهر  
تاریخ ثبت در بانک 14 دی 1399  
فایل پیوست
تصویر