کد sr-41604  
عنوان اول Winter Traveling in Hokkaido Land Japan  
نویسنده Sigeo Suzuki  
نویسنده Hitoshi Shintani  
نوع کاغذی  
مقاله نشریه Journal of Visual Impairment & Blindness  
شماره پیاپی Volume 79 Issue 1  
سال 1985میلادی  
ماه January  
زبان انگلیسی  
تاریخ ثبت در بانک 15 مهر 1399