کد sr-29093  
عنوان اول ژینا  
نوع کاغذی ، الکترونیک  
مقاله نشریه آوای اتیسم  
شماره پیاپی 5  
سال 1397شمسی  
ماه بهار و تابستان  
شماره صفحه (از) 42  
شماره صفحه (تا) 45  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 29 اردیبهشت 1399  
فایل پیوست
تصویر