کد sr-24233  
عنوان اول ما امتیاز ویژه نمی خواهیم حقوق برابر ما را رعایت کنید  
نویسنده سهیل معینی  
نوع کاغذی  
مقاله نشریه روزنامه ایران  
سال 0شمسی  
ماه شنبه 2 شهریور  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 8 شهریور 1398