کد cf-22640  
عنوان سومین همایش ملی جامعه بینا، شهروند نابینا  
تاریخ 1396/06/08شمسی  
برگزار کننده دانشگاه کاشان  
محل برگزاری کاشان کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی  
تاریخ ثبت در بانک 4 آذر 1397