کد ts-46064  
عنوان اول بررسی تاثئر گفتار نشانه دار بر مهارت آگاهی واج شناختی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذئر بالا 7-12 ساله مدارس استثنائی شهرستان گرگان در سال تحصیلی 91-92  
نویسنده مریم شکوری  
استاد راهنما گیتا موللی  
اسناد مشاور مرضیه عارفی  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان  
مقطع کارشناسی ارشد  
سال دفاع 1391شمسی  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 8 تیر 1400