کد ts-46063  
عنوان اول اثربخشی داستان‌های اقتباسی-آفرینشی-افزایشی (ACE) بر آموزش مفاهیم مکان‌های عمومی به دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر 14-8 سال  
نویسنده فریبا ایمانی مرنی  
استاد راهنما شهلا پزشک  
اسناد مشاور ژانت هاشمی  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه علامه طباطبائی  
مقطع کارشناسی ارشد  
رشته روانشناسی کودکان استثنایی  
سال دفاع 1391شمسی  
زبان فارسی  
چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی داستان‌های اقتباسی ـ‌آفرینشی ـ افزایشی (ACE) بر آموزش مفاهیم مکان‌های عمومی در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر 14 ـ 8 سال می‌باشد. روش انجام پژوهش حاضر روش تک آزمودنی از نوع طرح AB می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر دبستان شهید زارعی شهر تهران و نمونه موردنظر تعداد 6 دانش‌آموز دختر کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر با دامنه سنی 14 ـ 8 می‌باشند. به منظور اجرای پژوهش حاضر 6 مفهوم از 3 مکان عمومی پارک، فروشگاه و رستوران استفاده شده است. در مرحله خط پایه اطلاعات از سه منبع معلم، والد و پژوهشگر جمع‌آوری گردید؛ سپس هر داستان به مدت 5 جلسه و هر جلسه به مدت حداکثر 30 دقیقه برای آنان خوانده شد. جهت پیگیری اطلاعات به دست آمده مبنی بر یادگیری مفاهیم توسط دانش‌آموزان مذکور، یک هفته پس از اتمام جلسات آموزشی نیز یادگیری مفاهیم مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت. نتایج به دست آمده براساس جداول و نمودارهای ترسیم‌شده حاکی از آن است که داستان‌های ACE بر آموزش مفاهیم مکان‌های عمومی به کودکان کم‌توان ذهنی اثربخش بوده‌اند و از میان مفاهیم مربوط، تنها مفهوم کالا از مجموعه‌ی داستان‌های افزایشی، توسط دو تن از آزمودنی‌ها یاد گرفته نشد.

 
تاریخ ثبت در بانک 8 تیر 1400  
فایل پیوست
تصویر