کد ts-46062  
عنوان اول بررسی اثر هشت هفته تمرینات هوازی موزون محلی بر تعادل و عملکرد قلبی تنفسی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی مقطع ابتدایی  
نویسنده فاطمه صحرایی زاده  
استاد راهنما ناصر بهپو  
اسناد مشاور سعید قایینی  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه رازی  
مقطع کارشناسی ارشد  
رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی - آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی  
سال دفاع 1391شمسی  
زبان فارسی  
چکیده با توجه به اینکه کودکان کم توان ذهنی از سطح پایین‌تری از فاکتورهای آمادگی جسمانی نسبت به افراد سالم همتای خود برخوردارند، این تحقیق با هدف بررسی اثر هشت هفته تمرینات هوازی موزون محلی بر تعادل و عملکرد قلبی تنفسی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی مقطع ابتدایی انجام شد. بدین منظور، 20 دانش آموز دختر کم توان ذهنی در دسترس، در دو گروه ده نفره کنترل و تجربی مورد مطالعه قرار گرفتند. مدت کار تجربی هشت هفته سه جلسه‌ای و شامل اجرای تمرینات ریتمیک منطقه کرمانشاه به مدت 45 دقیقه بود. برای اندازه گیری شاخص‌های تعادل ایستا، تعادل پویا، توان هوازی بیشینه، تعداد تنفس، ظرفیت حیاتی آهسته و ظرفیت حیاتی فشاری در پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب از آزمون‌های لک لک، گردش ستاره‌ای، پله هاروارد، شمارش تعداد تنفس در یک دقیقه و اسپیرومتری (برای دو آزمون آخر) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (آزمون‌های t مستقل و t همبسته) در سطح معنا داری (0/05> P) انجام شد؛ و نتایج تجزیه و تحلیل آماری به این صورت ارائه گردید:1.انجام تمرینات سبب ایجاد تفاوت معنی دار بین دو گروه کنترل و تجربی در فاکتورهای تعادل ایستا و پویا، تعداد تنفس نشد.2.تفاوت معنی داری در توان هوازی بیشینه، ظرفیت حیاتی آهسته و ظرفیت حیاتی فشاری بین دو گروه کنترل و تجربی مشاهده شد.

 
تاریخ ثبت در بانک 8 تیر 1400  
فایل پیوست
تصویر