کد ts-46061  
عنوان اول بررسی تأثیر 8 هفته فعالیتهای بدنی منتخب بر رشد مهارتهای حرکتی دانش‌آموزان دختر کم توان ذهنی شهر اهواز  
نویسنده لیلا حسنوند  
استاد راهنما پروانه شفیع‌نیا  
اسناد مشاور محمود شیخ  
اسناد مشاور عبدالرحمن مهدی‌پور  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه شهید چمران اهواز  
مقطع کارشناسی ارشد  
رشته تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی  
سال دفاع 1391شمسی  
زبان فارسی  
چکیده هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر 8 هفته فعالیت های بدنی منتخب بر رشد مهارت های حرکتی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیرشهر اهواز می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 150 دانش آموز کم توان ذهنی می باشد که در سه مدرسه مشغول به تحصیل بودند، از بین این سه مدرسه یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد. سپس در آن مدرسه از بین 50 دانش آموز که مشغول به تحصیل بودند بر اساس توزیع پرسشنامه فردی 26 نفر بصورت هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل بصورت تصادفی قرار گرفتند. پس از کسب رضایت از والدین و آشنایی دانش آموزان با نحوه انجام آزمون، پیش آزمون بعمل آمد سپس برنامه حرکتی منتخب(برنامه حرکتی اسپارک) که شامل فعالیت‌های تقویتی، بازی و ورزش برای کودکان است، به مدت 24 جلسه بر روی آزمودنی‌های گروه آزمایش انجام شد و سپس پس آزمون گرفته شدجهت مقایسه میانگین‌ها از آزمون آماری t همبسته استفاده شد. نتایج نشان داد 24 جلسه تمرین برنامه حرکتی منتخب در گروه تجربی تأثیر معنی‌داری در همه خرده مقیاس های پژوهش ایجاد کرد. سرعت دویدن و چابکی(0/001=p)، تعادل(0/001=p)، هماهنگی دوسویه(0/001=p) ، قدرت(0/001=p)، هماهنگی اندام فوقانی(0/001= p)، سرعت پاسخ(0/001=p)، کنترل بینایی حرکتی(0/001=p) سرعت چالاکی اندام فوقانی(0/001=p). هم چنین بین گروه کنترل و تجربی در تمام خرده مقیاس ها تفاوت معنی دار بود. نتایج این مطالعه نشان داد که برنامه فعالیت بدنی منتخب مورد استفاده که برگرفته از برنامه حرکتی اسپارک است می‌تواند باعث بهبود مهارت‌های حرکتی در دانش‌آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر شود.

 
تاریخ ثبت در بانک 8 تیر 1400  
فایل پیوست
تصویر