کد ts-45728  
عنوان اول بررسی وضعیت ناقلی یک فرد سالم در ژن‌های شناخته شده عامل ناتوانی ذهنی اتوزومی مغلوب به روش توالی‌یابی اگزوم  
نویسنده زهره مهرجو  
استاد راهنما حسین نجم‌آبادی  
استاد راهنما کیمیا کهریزی  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
مقطع کارشناسی ارشد  
سال دفاع 1393شمسی  
زبان فارسی  
چکیده در سراسر جهان ناتوانی ذهنی یکی از شایع ترین معلولیت هاست. تاکنون بیش از 420 ژن در نوع اتوزومی مغلوب ناتوانی ذهنی شناخته شده است. این نوع از وراثت در کشور هایی مثل ایران که در آن میزان ازدواج خویشاوندی بالا است، شیوع بیشتری دارد. با در نظر گرفتن بار اجتماعی و اقتصادی که ناتوانی ذهنی اتوزومی مغلوب به جامعه ما تحمیل می کند، پی بردن به اینکه آیا یک زوج خویشاوند ناقل جهش بیماری زا هستند در جهت جلوگیری از تولدکودک مبتلا بسیار حائز اهمیت می باشد. کارآمدترین روش برای بررسی ناقلی یک بیماری هتروژن توالی یابی اگزوم است. با استفاده از این تکنیک، ما ژن های شناخته شده ناتوانی ذهنی اتوزومی مغلوب را در یک فرد سالم بررسی کردیم و یافته ها را با استفاده از توالی یابی سنگر تائید کردیم.چهار تغییر که می توانند پاتوژنیک باشند بصورت هتروزیگوت در اگزون ژنهای متفاوت ناتوانی ذهنی: PMM2، RBM28، SLC19A3 و VPS13B شناسایی گردید. این تغییرات با کیفیت بالایی توالی یابی شده اند، باعث تغییر در عملکرد پروتئین می شوند و فراوانی الل نادر آن ها کمتر از 1% است. از این یافته ها می توان در آینده برای جلوگیری از تولد فرزند مبتلا به ناتوانی ذهنی اتوزومی مغلوب استفاده کرد. برای این کار می توان همسر فرد مورد مطالعه را برای واریانت های پاتوژنیک بررسی کرد.  
تاریخ ثبت در بانک 29 خرداد 1400