کد ts-45590  
عنوان اول مرکز آموزشی و فرهنگی کودکان عقب مانده ی ذهنی با رویکرد بر فلسفه حرکت در اصل یادگیری  
نویسنده نکیسا لطفی مهر  
استاد راهنما کمال رهبری منش  
اسناد مشاور مصطفی نورالدین  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین  
مقطع کارشناسی ارشد  
رشته معماری  
سال دفاع 1390شمسی  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 14 خرداد 1400