کد ts-45585  
عنوان اول مجتمع آموزشی و درمانی کودکان معلول ( با رویکرد روانشناختی)  
نویسنده مسعود اخوی زاده کان  
استاد راهنما سیمون آیوازیان  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین  
مقطع کارشناسی ارشد  
سال دفاع 1394شمسی  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 10 خرداد 1400