کد ts-42  
عنوان اول اصول مرجع گزینی در گفتار کودکان عادی کودکان نابینا و کودکان ناشنوا  
نویسنده شقایق رحیمیان فرد  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات فارس  
مقطع کارشناسی ارشد  
سال دفاع 1391شمسی  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 15 بهمن 1394