کد ts-32  
عنوان اول ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی کودکان 3 و 4 ساله دچار آسیب شنوایی شدید و عمیق فارسی زبان ( جاراللهی٬ 1381 ) شهر تهران  
نویسنده الهه ذوقی  
استاد راهنما فرنوش جاراللهی  
اسناد مشاور یحیی مدرسی  
اسناد مشاور محمدرضا کیهانی  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران  
مقطع کارشناسی  
رشته رشته توانبخشی٬ گرایش شنوایی شناسی  
سال دفاع 1383شمسی  
زبان فارسی  
چکیده پژوهش حاضر به ارزشیابی آزمون " تعیین سطح مهارتهای شنوایی کودکان 3 و 4 ساله دچار آسیب شنوایی شدید و عمیق فارسی زبان " که توسط سرکار خانم فرنوش جاراللهی در سال 1381 طراحی گردیده است٬ می پردازد و هدف آن تعیین اعتبار ساختاری و پایایی آزمون مذکور می باشد. این آزمون به عنوان آزمون سطح بندی در برنامه های تربیت شنوایی کاربرد دارد و به دو سوال 1- تربیت شنوایی از کجا آغاز شود؟ و 2- آیا با انجام تربیت شنوایی سطح مهارت های شنوایی کودکان پیشرفت می کند یا خیر ؟ پاسخ می دهد. این آزمون شامل 4 زیر آزمون " آگاهی از وجود صدا " ٬ " تمایز گذاری بین دو صورت " ٬ " شناسایی اصوات " ٬ " درک جمله " می باشد و تنها آزمون تعیین سطح مهارت های شنوایی در کودکان دچار آسیب شنوایی فارسی زبان است که برای سنین کمتر از 5 سال کاربرد دارد. در ضمن از اعتبار محتوایی بالایی نیز برخوردار است. این آزمون بر روی 25 کودک دچار کم شنوایی شدید و عمیق 3 و 4 ساله فارسی زبان مدارس باغچبان شماره های 5 و 7 تهران و مرکز توانبخشی شهید جلایی پور و کودکانی با مشخصات مذکور که در کلاس های تربیت شنوایی کلینیک شنوایی شناسی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران شرکت می کردند و یا توسط اساتید تربیت شنوایی دانشکده معرفی شده بودند٬ دو بار اجرا شد و اعتبار ساختاری و پایایی آن معلوم گردید. یافته های پژوهش به شرح زیر می باشد : 1- کودکان دچار کم شنوایی عمیق امتیازهای کمتری را در زیر آزمون ها و کل آزمون نسبت به کودکان دچار کم شنوایی شدید بدست آوردند و این اختلاف معنی دار است. 2- اختلاف امتیازهای دو گروه کودکان 3 و 4 ساله در هر یک از زیر آزمون ها و کل آزمون معنی دار نمی باشد و به این ترتیب این آزمون در هر دو گروه سنی 3 و 4 سال قابلیت اجرا دارد. 3- ضرایب همبستگی بالا بین امتیاز آزمون اولیه و آزمون مجدد در زیر آزمون های " آگاهی از وجود صدا " ( 0/98 )٬ " تمایز گذاری بین دو صورت " ( 0/98 )٬ " شناسایی اصوات " ( 0/92 )٬ " درک جمله " ( 0/99 )٬ و کل آزمون ( 0/99 ) نشان دهنده پایایی مناسب این آزمون می باشد. بر این اساس آزمون ساخته شده پایا بوده و از اعتبار ساختاری مناسبی برخوردار است و می تواند مورد استفادخ معلمین کودکان ناشنوا٬ شنوایی شناسان و آسیب شناسان گفتار و زبان برای تعیین سطح مهارت های شنوایی کودک و میزان پیشرفت او٬ قرار گیرد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬  
تاریخ ثبت در بانک 15 بهمن 1394