کد ts-3  
عنوان اول آماده سازی و انطباق گفتار نشانه ای زبان فارسی و بررسی اثربخشی آن بر ادراک گفتار کودکان دبستانی با آسیب شنوایی  
نویسنده گیتا موللی  
استاد راهنما غلامعلی افروز  
اسناد مشاور سعید حسن زاده  
اسناد مشاور بهارن ملکوتی  
دانشگاه دانشگاه تهران  
مقطع کارشناسی ارشد  
رشته روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی  
سال دفاع 1388شمسی  
تعداد صفحه 137  
زبان فارسی  
موضوعات گفتار نشانه ای ، زبان فارسی ، دانش آموزان مدرسه ابتدایی ، کودکان ناشنوا ، ادراک گفتاری  
نمایه ناشنوایان  
چکیده گفتار نشانه ای نوعی روش ارتباطی برای افراد با آسیب شنوایی است که دسترسی به گفتار طبیعی را با استفاده حداکثر از لب خوانی امکان پذیر می کند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی گفتار نشانه ای فارسی بر توانایی های ادراک گفتار دانش آموزان با آسیب شنوایی است. ابتدا برگردان فارسی گفتار نشانه ای با چهارچوب های مورد نظر دکتر کورنت- پدر گفتار نشانه ای و با توجه به دیگر برگردان های گفتار نشانه ای در زبانهای دیگر به ویژه انگلیسی، اسپانیولی، فرانسوی، عربی و اردو طراحی شد. هشت دانش آموز با آسیب شنوایی عمیق نه تا دوازده ساله با هشت دانش آموز با آسیب شنوایی دیگر به عنوان گروه کنترل همتاسازی شدند. گروه آزمایشی تحت آموزش فشرده گفتار نشانه ای در یک دوره انفرادی پنج ماهه، هر روزه قرار گرفتند. زمان جلسات آموزشی برای هر دانش آموز چهل و پنج تا شصت دقیقه در روز بود. آزمون ادراک شنیداری ، آزمون تمایز واژه و آزمون لب خوانی سارا در پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پیگیری برای گروه کنترل و آزمایشی مورد استفاده قرار گرفتند. بین پس آزمون و پیگیری دو تا سه هفته فاصله زمانی وجود داشت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از طرح اندازه گیری های مکرر استفاده شد. تفاوت معناداری بین پیش آزمون (بدون گفتار نشانه ای)، پس آزمون و پیگیری (هر دو با گفتار نشانه ای) گروه آزمایشی وجود داشت01/0P?. امتیازات ادراک گفتار با گفتار نشانه ای تقریباً به امتیازات کامل رسیده بودند اما تفاوت معناداری بین امتیازات ادراک گفتار در گروه کنترل دیده نشد. نتایج نشان می دهند استفاده ازگفتار نشانه ای فارسی ابزاری اثر بخش است که به دانش آموزان با آسیب شنوایی در ادراک گفتار کمک می کند و ادراک گفتاری رابه بیش از نود در صد می رساند
 
تاریخ ثبت در بانک 14 بهمن 1394