کد ts-27  
عنوان اول اثربخشی ذهن آگاهی برسازگاری فردی و اجتماعی مادران دانش آموزان ناشنوا و نیمه شنوا  
نویسنده نیره محمدپور  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان  
مقطع کارشناسی ارشد  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 14 بهمن 1394