کد ts-1017  
عنوان اول مقایسه ویژگیهای شخصیتی،سبک‌های یادگیری در دانش‌آموزان عادی ومعلولین ناشنوا ونابینای شهر یاسوج  
نویسنده سیدعلی اکبری  
استاد راهنما سلطانعلی کاظمی  
اسناد مشاور حجت‌الله جاویدی  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت  
مقطع کارشناسی ارشد  
رشته رشته روانشناسی، گرایش عمومی  
سال دفاع 1392شمسی  
زبان فارسی  
چکیده هدف از پژوهش حاضر مقایسه ویژگیهای شخصیتی، سبک های یادگیری در دانش آموزان عادی و معلولین ناشنوا و نابینای شهر یاسوج در سال تحصیلی 92-91 بود. این تحقیق از نوع علی- مقایسه ای بوده و جامعه آماری شامل 20 نفر دانش آموز نابینا (10 دختر و 10 پسر) و 20 نفر دانش آموز ناشنوا (10 دختر و 10 پسر) و 20 نفر دانش آموز عادی (10 دختر و 10 پسر) انتخاب گردیدند و گروه ناشنوا و عادی با توجه به سن، جنس، سال تحصیلی و وضعیت اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی با گروه نابینا همتاسازی گردیدند. برای سنجش ویژگیهای شخصیتی از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو و برای سنجش سبک های یادگیری از پرسشنامه 40 سوالی سبک یادگیری هانی و مامفورت استفاده گردید. داده ها از طریق نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که بین سبک یادگیری (فعالیت گرایی، اندیشه گرایی، عملگرایی، نظریه پرداز) در دانش آموزان عادی و ناشنوا و نابینا تفاوت معنادار وجود ندارد و همچنین بین مولفه روان نژندگرایی از ویژگی شخصیتی در دانش آموزان عادی و نابینا و ناشنوا تفاوت معنادار وجود ندارد و بین مولفه برون‌گرایی از ویژگی شخصیتی در دانش آموزان عادی و نابینا و ناشنوا تفاوت معنادار وجود ندارد و بین مولفه بودن با وجدان بودن از ویژگی شخصیتی در دانش آموزان عادی و نابینا و ناشنوا تفاوت معنادار وجود ندارد ولی بین مولفه انعطاف پذیری از ویژگی شخصیتی در دانش آموزان عادی و نابینا و ناشنوا تفاوت معنادار وجود دارد و این تفاوت به نفع گروه نابینا نسبت به عادی و ناشنوا است و بین مولفه توافق پذیری از ویژگی شخصیتی در دانش آموزان عادی و نابینا و ناشنوا تفاوت معنادار وجود دارد و این تفاوت به نفع گروه ناشنوا نسبت به دو گروه دیگر بوده است. کلید واژه ها: ویژگی های شخصیت، سبک یادگیری، دانش آموز نابینا، دانش آموز ناشنوا.  
تاریخ ثبت در بانک 25 اسفند 1394  
فایل پیوست
تصویر