کد ts-1016  
عنوان اول مقایسه ویژگیهای روانی - اجتماعی دانش‌آموزان سال چهارم دبیرستانهای (دخترانه‌) تیزهوش‌، نمونه مردمی‌، عادی و ناشنوا در سطح شهر تهران  
نویسنده مریم‌ رامشت  
اسناد مشاور باقر غباری  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد تهران مرکزی‌  
مقطع کارشناسی ارشد  
سال دفاع 1377شمسی  
زبان فارسی  
چکیده هدف پژوهش بررسی تاثیر کلی سیستم‌های آموزشی متفاوت بر روی ویژگیهای روانی - اجتماعی دانش‌آموزان سال چهارم دبیرستانهای دخترانه سطح شهر تهران و بررسی تفاوتهای بین دانش‌آموزان تیزهوش‌، ناشنوا و نمونه مردمی از لحاظ ویژگیهای روانی - اجتماعی ایشان روش نمونه‌گیری تصادفی ساده می‌باشد روش پژوهش‌: آمار توصیفی و آمار استنباطی نتیجه‌: بین ویژگیهای روانی - اجتماعی دانش‌آموزان ناشنوا و تیزهوش با دیگر آزمودنیها تفاوتهای معنی‌داری وجود دارد. دانش‌آموزان تیزهوش دارای ویژگیهای مثبت بیشتری میباشند. اما آزمودنیهای ناشنوا دارای بیشترین میزان اضطراب و افسردگی بوده‌، لیکن دانش‌آموزان عادی و نمونه مردمی از این لحاظ در حالت متعادلی بسر می‌برند  
تاریخ ثبت در بانک 25 اسفند 1394