کد ts-1008  
عنوان اول مقایسه هویت یابی دانش آموزان دختر ناشنوا و نابینای دوره راهنمایی شهر تهران‌  
نویسنده زهرا حکیم جوادی  
استاد راهنما مهدیه صالحی  
اسناد مشاور فرح لطفی  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد تهران مرکزی  
مقطع کارشناسی ارشد  
سال دفاع 1383شمسی  
زبان فارسی  
چکیده هدف پژوهش‌: هویت یابی دو گروه از دانش آموزان ناشنوا و نابینای دوره راهنمایی شهر تهران است که در مدارس استثنائی مشغول به تحصیل هستند و پیدا کردن راهکارهای مناسب جهت روشهای آموزشی و پرورشی مناسب برای دانش آموزان استثنائی است روش نمونه‌گیری‌: برای انتخاب گروه نمونه به طور تصادفی 60 نفراز دانش آموزان دختر ناشنوا از چهار مدرسه راهنمایی ناشنوایان و ازیک مدرسه نابینایان دخترانه 60 نفر انتخاب شده‌اند روش پژوهش‌: پس رویدادی (علی - مقایسه‌ای‌) است دراین روش پژوهشگر دنبال کشف و بررسی روابط بین عوامل و شرایط خاص یا رفتار خاص است که قبلا رخ داده است و پژوهشگر هیچ دخالتی در بروز آن ندارد ابزار اندازه‌گیری‌: از آزمون‌TST‬ من کیستم استفاده شده که به صورت سوال باز دانش آموز خود را در 20 جمله ساده معرفی می‌کند و بعد به صورت تحلیل محتوا کدگذاری و نمره‌گذاری شده‌است این آزمون توسط کوهن ایجاد و توسط هارتلی تجدید نظر شده و برای نمره‌گذاری از روش اصلاح شده باند (1983) استفاده شده است طرح پژوهش‌: پاسخ های بدست آمده از آزمون تحلیل محتوا شد و برای تجزیه و تحلیل آماری از درصد و فراوانی و مجذور خی استفاده شد و همچنین از آزمون U مان ویتنی برای مقایسه داده‌ها و برای معنادار بودن تفاوتها در دو سطح 001/0 > P و 05/0 > P استفاده شد نتیجه کلی‌: تفاوتهای میان دو گروه نشان داد که دانش آموزان نابینا بیشتر به هویت اجتماعی و زیر مقوله آن نقش اجتماعی توجه نشان دادند که آن هم به علت محدودیت بینایی بود و دانش آموزان نابینا به مقوله اسنادهای روانی و زیر مقوله صفات اخلاقی و شناختی و دید دیگران توجه بیشتری نشان دادند و همچنین دو گروه در مقوله اسنادهای روانی مخصوصا نقش خانوادگی بیشترین شباهت را داشتند و هردو گروه کمترین پاسخ را به این مقوله داده بودند  
تاریخ ثبت در بانک 25 اسفند 1394