کد ts-1004  
عنوان اول مقایسه هوش معنوی و سلامت روانی مادران دارای کودکان ناشنوا٬ نابینا و عادی  
نویسنده پروین دبیریان  
استاد راهنما غلامرضا محمودی  
اسناد مشاور حمیدرضا وطن‌خواه  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی  
مقطع کارشناسی ارشد  
رشته روان شناسی، گرایش آموزش کودکان استثنایی  
سال دفاع 1390شمسی  
چکیده در این پژوهش، پژوهشگر به مقایسه‌ی هوش معنوی و سلامت روانی مادران دارای کودکان ناشنوا، نابینا و عادی پرداخته است. روش پژوهش علی، مقایسه‌ای و همچنین همبستگی بوده است و جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه‌ی مادران دانش آموزان ناشنوا، نابینا و عادی از مقطع راهنمایی در سال تحصیلی 90-89 در شهر کرمانشاه تشکیل می دادند. نمونه ها شامل 70 نفر از مادران کودکان عادی، 70 نفر از مادران کودکان نابینا، و70 نفر از مادران کودکان ناشنوا بودند که به شیوه‌ی نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. ابزاری که در این پژوهش به کار گرفته شد مقیاس سنجش هوش معنوی کینگ (SISRI-24) و همچنین از پرسشنامه ی سلامت روانی (SCL-90-R) استفاده شد. داده ها به وسیله ی روش تحلیل واریانس یک راهه، و همبستگی تجزیه و تحلیل شد، نتایج نشان داد بین هوش معنوی و سلامت روانی مادران کودکان ناشنوا، نابینا و عادی تفاوت معناداری وجود دارد، و هوش معنوی می تواند پیش بینی کننده ی سلامت روانی این مادران باشد.  
تاریخ ثبت در بانک 25 اسفند 1394  
فایل پیوست
تصویر