کد ts-1000  
عنوان اول میزان بهره‌مندی ناشنوایان از رسانه‌ها ( با تاکید بر رسانه های تصویری )  
نویسنده فرشته میرزاآقا  
استاد راهنما حسین‌علی افخمی  
اسناد مشاور علی اصغر کیاء  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی  
مقطع کارشناسی ارشد  
رشته تحقیق در ارتباطات  
سال دفاع 1381شمسی  
زبان فارسی  
چکیده هدف پژوهشگر : مطالعه رسانه های تصویری و دیداری ( برنامه های تلویزیونی همراه با رابط و زیر نویس ) و مقایسه با جنبه های تصویری سایر رسانه و جمع آوری اطلاعات به منظور ارائه راه حل های بهتر به مسئولان صداو سیما با توجه به نیازهای ناشنوایان و نیمه شنوایان. روش نمونه گیری: افراد مورد پژوهش طبق فاصله نمونه برداری، از هر 8 نفر یک نفر انتخاب می شود. دخترانه و پسرانه توزیع شده که از 210 مورد آن استفاده شده است. و افراد مورد پژوهش از دبیرستان های دخترانه و پسرانه ومراکز ناشنوایان شهر تهران صورت گرفته است. روش پژوهش : به دو صورت کتابخانه ای و اطلاعات موجود در شبکه اینترنت و روش پرسشنامه ای انجام گرفته است در بخش پرسشنامه ای بااستفاد از ارتباطات کلامی و غیر کلامی ( لب خوانی، زبان اشاره، ارتباط کلی ) برای پر کردن پرسشنامه استفاده شده و برای اطمینان داشتن از برداشت آن ها از نقاشی استفاده شده است. ابزار اندازه گیری : با استفاده از نتایج بدست آمده از نظر سنجی ها و قرار دادن اعداد و جداول آماری و بدست آوردن فراوانی ها ودرصد فراوانی ها نظر افراد اندازه گیری شده است. طرح پژوهش ناراضی بودن ناشنوایان از برنامه های تلویزیونی همراه با ربط ( سمت چپ تلویزیون ) که رابطه گفتار راهمراه با اشاره برای ناشنوایان و نیمه شنوایان ترجمه می نماید. که نه تنها مشکلی را حل کرده است و بلکه بر بار مشکلات همچنان افزوده است. نتیجه کلی : اکثریت جامعه ناشنوایان از برنامه های تلویزیونی همراه با رابط ( سمت چپ تلویزیون ) ناراضی اند به خاطر کوچک بودن تصویر رابط ناشنوایان باید دقت و توجه بیشتری روی اشارات رابط بکنند، که نه تنها مفهوم اشارات رابط را دریافت نمی کنند. بلکه از نگاه کردن به تصویر تلویزیون هم باز می مانند و بدین علت خواستار زیر نویس میباشند.‬  
تاریخ ثبت در بانک 24 اسفند 1394