کد dc-23059  
عنوان وصیت نامه جبار باغچه بان به تاریخ 43/12/24  
زبان فارسی  
تاریخ 43/12/24شمسی  
توضیحات این متن را آقای رضا محمودی برای درج در کتاب ثمینه باغچه بان به "دفتر فرهنگ معلولین" داده است.  
محل نگهداری دفتر فرهنگ معلولین  
تاریخ ثبت در بانک 15 دی 1397  
فایل پیوست
تصویر
 
تصویر