کد dc-11096  
عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  
زبان فارسی  
تاریخ 1354شمسی  
توضیحات ‫طرح‌های عمرانی در خصوص: ایجاد مراکز خدمات اجتماعی و فرهنگی کارمندان‌دولت ، ایجاد ساختمان‌های مهدهای کودک ، ایجاد کانون‌های اصلاح و تربیت ، احداث سرای‌کودکان عقب‌مانده ذهنی ، مراکز رفاه ناشنوایان ، ایجاد مراکز حرفه و فن نابینایان ، مطالبه اموال آستان‌قدس.‬

این سند 5 برگ است  
محل نگهداری آرشیو ملی ایران  
تاریخ ثبت در بانک 3 آبان 1395