کد dc-11095  
عنوان طرح ایجاد خانه نابینایان‌  
زبان فارسی  
تاریخ 1348شمسی  
توضیحات ‫ارسال طرح ایجاد خانه نابینایان به دفتر (فرح پهلوی‌)
این سند 2 صفحه است  
محل نگهداری آرشیو ملی ایران  
تاریخ ثبت در بانک 3 آبان 1395