کد rl-31670  
عنوان آئین نامه تاسیس مراکز خصوصی توانبخشی  
تاریخ تصویب 1372/01/00شمسی  
متن با توجه به گستردگی انواع معلولیت ها و ضرورت ارائه خدمات توانبخشی در سطح کشور ونظر به رشد فزاینده جمعیت و محدودیت خدمات سازمان بهزیستی ، ضرورت ایجاد مراکز خصوصی توانبخشی احساس می گردد. به همین منظور سازمان بهزیستی کشور مبادرت به ارائه پروانه جهت تاسیس مرکز روزانه توانبخشی به متخصصین فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، گفتاردرمانی ، شنوایی شناسی و ارتوپدی فنی نموده است تا با در نظر گرفتن شرایط لازم و کافی بتواند درخدمت به معلولین جامعه فعالیت نماید و برای نیل به این اهداف آئین نامه ذیل ارائه می گردد.  
تاریخ ثبت در بانک 26 خرداد 1399