کد rl-31668  
عنوان ضوابط و شرایط تاسیس مرکز ارتوپدی فنی  
تاریخ تصویب 1372/09/00شمسی  
متن فصل اول : تعاریف ماده 1- ارتوپدی فنی ( اعضای مصنوعی و وسایل کمکی ) یکی از رشته های علوم توانبخشی است که درارتباط با طراحی و تهیه اندامهای مصنوعی برای معلولین قطع عضو و طراحی ساخت وسایل کمکی جهت بهبود عملکرد عضو یا اندام افراد معلول و نیازمند می باشند . ماده 2- متخصص ارتوپدی فنی ( اعضای مصنوعی و وسایل کمکی ) به فردی اطلاق می شود که موفق به اخذ مدرک کاردانی ، کارشناسی یا مقاطع بالاتر در رشته اعضا مصنوعی و وسایل کمکی از دانشگاههای داخل یا خارج کشور شده باشد . مدرک اخذ شده از خارج کشور باید به تائید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد . ماده 3- مرکز ارتوپدی فنی (اعضا مصنوعی و وسایل کمکی ) مکانی است که در آن ارتز و پروتز و یا هر دو به طور توام تهیه می گردد. ماده 4- ارتز هرگاه اعضا و اندامها به لحاظ آناتومیکی وجود داشته ولی از نظر کارایی دچار اشکال شده باشند وسایلی به معلول داده می شود تا جایگزین عضو یا اندام از دست رفته گردد که این وسایل را پروتز گویند . ماده 5- پروانه کار اجازه نامه ای است که توسط کمیسیون صدور پروانه کار وامتیاز تاسیس تنها به متخصص ارتوپدی فنی درهر مرکز ارتوپدی فنی اعطا می شود تا قادر به عرضه خدمات مربوطه گردد. ماده 6- امیتاز تاسیس اجازه نامه ای است که از طرف معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور پس از تائید کمیسیون ، صدور پروانه کار و امتیاز تاسیس به فرد یا افراد حقیقی و حقوقی اعطا می شود . ماده 7- کمیسیون صدور پروانه کار و امتیاز تاسیس کمیسیونی است متشکل از مدیر کل دفتر توانپزشکی ، پیراپزشکی و وسایل توانبخشی ، یک نفر کارشناس ارتوپدی فنی از دفتر توانپزشکی ، دو نفر کارشناس ارتوپدی فنی به پیشنهاد دفتر توانپزشکی و یک نفر نماینده از دفتر حقوق سازمان بهزیستی کشور که مسئولیت صدور پروانه کار وامتیاز تاسیس را بر عهده دارد . فصل دوم : شرایط و ضوابط تاسیس مرکز ماده 8- کلیه متقاضیان و شاغلین مراکز ارتوپدی فنی باید شرایط عمومی زیر را دارا باشند الف- متدین به دین اسلام و معتقد به ولایت فقیه ب- تابعیت ایران و معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران تبصره 1- اقلیتهای مذهبی تصریح شده در قانون اساسی و معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران ج- عدم سابقه محکومیت کیفری ، عدم وابستگی به احزاب منحله و غیر قانونی و نداشتن سو پیشینه د- عدم اعتیاد به مواد مخدر ه- داشتن گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت یا تائید مقام ذیصلاح ماده 9- امتیاز تاسیس از طرف معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور صادر خواهد شد . ماده 10- صدور امتیاز تاسیس برای افراد غیر متخصص منوط به معرفی یک نفر متخصص ارتوپدی فنی که قبلا پروانه کار دریافت داشته است خواهد بود . ماده 11- صدور امتیاز تاسیس مراکز ارتوپدی فنی که به صورت شرکت سهامی به ثبت رسیده باشد و همچنین مراکزی که در صدی از پرسنل یا سهامداران آن را معلولین و جانبازان انقلاب اسلامی تشکیل می دهند دراولویت خواهد بود . ماه 12- صدور امتیاز تاسیس برای اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به ارائه اساسنامه و بررسی آن توسط دفتر حقوقی سازمان بهزیستی کشورو تائید کمیسیون صدور پروانه کار و امتیاز تاسیس می باشد . ماده 13- انطباق مرکز ارتوپدی فنی از لحاظ مکانی با ضوابط ساختمانی مندرج در دستورالعمل ضمیمه الزامی است . تبصره - قبل از صدور امتیاز تاسیس ، از محل مرکز ارتوپدی فنی توسط کارشناسان کمیسیون صدور پروانه کار و امتیاز تاسیس بازدید به عمل خواهد آمد ماده 14- پس از موافقت سازمان بهزیستی کشور حداکثر ظرف مدت یک سال باید محل کار جهت فعالیت آماده و قبل از شروع به کار مورد بازدید کارشناسان کمیسیون صدور پروانه کار وامتیاز تاسیس قرار گرفته و به تائید کتبی آنان رسیده باشد و در صورت عدم آمادگی در موعد مقرر امتیاز خود به خود لغو می گردد. ماده 15- ارائه گواهی مبنی بر قانونی بودن مکان از مراجع ذیصلاح نیروی انتظامی الزامی است . ماده 16- ارائه رونوشت سند مالکیت یا اجاره نامه مکان مورد نظر الزامی است . ماده 17- سازمان بهزیستی کشور جهت صدور امتیاز تاسیس به افراد حقیقی و حقوقی نسبت به بررسی و تائید صلاحیت ، در رد یا قبول افراد مختار است . ماده 18- سازمان بهزیستی کشور مجاز است با توجه به شرایط جغرافیایی ( بعد مسافت ) و اقلیمی (جمعیت معلول ) به صدور امتیاز تاسیس اقدام نماید.  
تاریخ ثبت در بانک 26 خرداد 1399