ردیف کد عنوان پیشنهاد دهنده تصویب کننده محل نگهداری تاریخ ثبت در بانک
1 rl-31644  قانون معافیت مالیاتی کلیه موًسسات خصوصی شاغل درامور مربوط به حمایت و توانبخشی معلولان و ارائه خدمات به عقب ماندگان ذهنی و همچنین انجام خدمات در شبانه روزیها و مهدهای کودک        26 خرداد 1399 
2 rl-31645  دستورالعمل نحوه معرفی و پرداخت وام قرض الحسنه به معلولین        26 خرداد 1399 
3 rl-31654  آئین نامه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور معلولین        26 خرداد 1399 
4 rl-31655  قانون واگذاری قیومیت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تازمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح        26 خرداد 1399 
5 rl-31656  لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور        26 خرداد 1399 
6 rl-31659  آئین نامه استخدامی واحدهای اجرایی سازمان بهزیستی کشور        26 خرداد 1399 
7 rl-31660  قانون الزام دولت جهت استخدام ده درصد از پرسنل مورد نیاز خود از بین جانبازان انقلاب اسلامی و بستگان شهداء        26 خرداد 1399 
8 rl-31661  آئین نامه تاسیس و اداره مراکز خصوصی معلولین و سالمندان        26 خرداد 1399 
9 rl-31662  آئین نامه اشتغال معلولین در خانه        26 خرداد 1399 
10 rl-31663  قانون نحوه باز نشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367/9/1        26 خرداد 1399 
11 rl-31664  قانون نحوه باز نشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367/9/1        26 خرداد 1399 
12 rl-31665  آئین نامه اجرایی قانون نحوه باز نشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور        26 خرداد 1399 
13 rl-31666  دستورالعمل کمیسیون پزشکی موضوع ماده 3 آئین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی معلولین حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی        26 خرداد 1399 
14 rl-31667  دستورالعمل نحوه پذیرش و کمک مالی به معلولین و سالمندان        26 خرداد 1399 
15 rl-31668  ضوابط و شرایط تاسیس مرکز ارتوپدی فنی        26 خرداد 1399 
16 rl-31669  ضوابط و شرایط تاسیس مرکز ارتوپدی فنی        26 خرداد 1399 
17 rl-31670  آئین نامه تاسیس مراکز خصوصی توانبخشی        26 خرداد 1399 
18 rl-31671  آئین نامه تاسیس و اداره مراکز خصوصی توانبخشی معلولین ذهنی        26 خرداد 1399 
19 rl-31672  آئین نامه تاسیس و اداره مراکز توانبخشی و خیریه ای هیئت امنایی معلولین        26 خرداد 1399 

صفحه 1 از 1, نمايش 19 رکورد از 19 رکورد, شروع 1, پايان 19