کد rp-23352  
عنوان انجمن ناشنوایان شهرستان مبارکه تشکیل شد  
نوع فرهنگی  
تاریخ 1396شمسی  
توضیحات انجمن ناشنوایان شهرستان مبارکه تشکیل شد، آوای خاموشان، سال اول، شماره 1، نوروز 1397، ص15  
تاریخ ثبت در بانک 24 دی 1397  
فایل پیوست
تصویر